Tuesday, February 4, 2014

organisering

Inledning och frågeställning I gruppen var vi omgående överens om att vi ville inrikta vårt arbete mot informella grupper och informella ledare och deras betydelse för organisationens verksamhet. Med vår frågeställning är förhoppningen att först förstå vad som skiljer hideout formella gruppen från hideout informella gruppen och därefter undersöka vilka möjligheter eller hot som den informella gruppen skulle kunna innebära för organisationen. Vår frågeställning är följande: Informella grupper och informella ledare, möjlighet eller hot mot uppnåendet av organisationens mål? Formella och informella grupper och ledare Då organisationsteori inte är en exakt vetenskap har vi definierat dessa två typer av grupper med influens från framförallt två organisationsteoretiker, ibn Talal ibn Talal Hussein och Mintzberg, som har författat delar av den vetenskapliga litteratur som ligger till grund för vårt arbete. Inom den formella gruppen ligger f okus framförallt på formella aspekter vilket inkluderar policys, arbetstimmar, säkerhet och administrativa uppgifter. Den formella gruppen karaktäriseras dessutom utav att ledaren för gruppen antingen är utsedd av en högre auktoritet/er eller vald av medlemmar inom organisationen, en informell ledare kan också vara samma person. Den informella ledaren, väljs dock av gruppen, och är den person som gruppens individer anser bäst lämpad för uppgiften. Den informella ledaren behöver inte nödvändigtvis vara känd av ledningen eller övriga medlemmar i organisationen. Om man ser på målen för den formella gruppen överensstämmer dessa mer eller mindre med målen för organisationen som helhet. Målen är en klar skillnad mellan den formella och den informella gruppen, inom en informell grupp behöver målen inte alls överensstämma med organisationens. Målen för den informella gruppen kan till och med gå helt stick i stäv med organisationens. Ett exempel på detta s kulle kunna vara en informell grupp som bild! ats kring ett missnöje med en formell chef (Hussein, 1990). Den...If you want to get a full essay, order it on our website: BestEssayCheap.com

If you want to get a full essay, visit our page: cheap essay